• Sergey Aksenov
  CCO, founding partner
 • Georgiy Snezhkin
  CEO, founding partner
 • Ilya Spiridonov
  CTO, founding partner
 • Liza Malyushina
  architect
 • Katya Fleisher
  architect
 • Ilya Grigoriev
  architect
team 2015-2021
 • Viktor Korolev
  architect
 • Daniil Prigara
  architect
 • Su Mi I
  architect
 • Katya Rostova
  architect